Child Protection Training in
斯瓦希里语

课程标题

Kozi Ya Ufahamu Wa Usalama Wa Mtoto

斯瓦希里语视频示例

课程的五个部分

虐待类型

英语 斯瓦希里语
情绪虐待
Unyanyasaji wa Kihisia
身体虐待
Unyanyasaji wa Kimwili
性虐待
Unyanyasaji wa Kijinsia
忽视
Kutelekeza
欺凌
Uonevu

审核者: Eadmsoen Z. Thomas, Mariam Marx

斯瓦希里语结业证书

Swahili Child Protection Training Certificate

教程标题

Mafunzo ya Ulinzi wa Mtoto

斯瓦希里语家长教程示例

本教程的目的

我们共同的儿童保护价值观

翻译者: Mtafsiri

斯瓦希里语样本网页

我们的斯瓦希里语儿童保护培训课程由儿童保护专家撰写,并由母语教育工作者翻译。 我们的斯瓦希里语儿童保护培训课程由儿童保护专家撰写,并由母语教育工作者翻译。

Take a look at the list of Countries and Languages that ChildSafeguarding.com supports. 

BUY A PACKAGE OR A COURSE

Purchase credits to start your Child Protection training today.

What Customers Say About ChildSafeguarding.com