Child Protection Training in
泰米尔语

课程标题

குழந்தை நற்காப்பு விழிப்புணர்வுப் படிப்பு

Tamil Sample Video

课程的五个部分

虐待类型

英语 泰米尔语
情绪虐待
உணர்வுரீதியாகக் கொடுமைப்படுத்தல்
身体虐待
உடல்ரீதியாகக் கொடுமைப்படுத்தல்
性虐待
பாலியல்ரீதியாகக் கொடுமைப்படுத்தல்
忽视
புறக்கணிப்பு
欺凌
வம்புதும்புசெய்து மிரட்டுதல்

翻译者: M S Shri Lakshmi

审核者: Sherly Heph

泰米尔语结业证书

Tamil Child Protection Training Certificate

我们的泰米尔语儿童保护培训课程由儿童保护专家撰写,并由母语教育工作者翻译。 语言和教学内容旨在满足在学校,公司,慈善机构,非政府组织和其他组织中与儿童一起工作的母语泰米尔语人士的学习需求。

Take a look at the list of Countries and Languages that ChildSafeguarding.com supports. 

BUY A PACKAGE OR A COURSE

Purchase credits to start your Child Protection training today.

What Customers Say About ChildSafeguarding.com